บริการขึ้นทะเบียนอย. ยา


“ยาแผนปัจจุบัน (Conventional medicine หรือ Modern medicine)” คือ ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบำบัดโรคสัตว์ชีววัตถุ(Biological product หรือ Biopharmaceutical หรือ Biologics หรือ หรือ Biotechnology drug) คือ ยา หรือ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิต หรือจากชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตที่ไม่รวมถึงพืช เช่น ผลิตจากส่วนประกอบต่างๆ(เช่น จาก เลือด เซลล์ เนื้อเยื่อ)    ที่ได้มาจาก คน สัตว์ จุลชีพ

ยาแผนโบราณ หรือ ยาพื้นบ้าน, ยาสมุนไพร, ยาผีบอก (Traditional drug) หมายถึง ยาที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะ  แผนโบราณ หรือการบําบัดโรคสัตว์ ซึ่งอยู่ในตําราแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตํารับยาเป็นแผนโบราณ หรือคือการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ โดยอาศัยความรู้จากตําราหรือการเรียนสืบต่อ   กันมา อันมิใช่การศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา ขาย หรือนำเข้ายาแผนโบราณ นอกสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่เป็นการขายส่งตรงต่อผู้รับอนุญาตขายยาแผนโบราณ

บริการขึ้นทะเบียนอย. ยา ที่ทางบริษัทฯ รับดำเนินการ  มีดังนี้
1. รับขึ้นทะเบียนยาทั้งผลิต-นำเข้า
1.1 ยาแผนปัจจุบัน,ชีววัตถุ ทุกประเภท
1.2 ยาแผนโบราณ

2. เตรียมและยื่นเอกสารเพื่ออนุมัติ GMP Clearance

3. เตรียมและยื่นเอกสารเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกกรณี

หมายเหตุ : ดำเนินการขึ้นทะเบียนยาโดยเภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ขึ้นทะเบียนยามาแล้วหลายรายการ

Powered by MakeWebEasy.com