บริการขึ้นทะเบียนอย. อาหาร
"อาหาร" หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส โดยทั่วไปการผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายต้องขออนุญาต  2  ขั้นตอนคือ "ขออนุญาตสถานที่" และ "ขออนุญาตผลิตภัณฑ์"
1. การขออนุญาตสถานที่ แบ่งเป็น  3 ลักษณะ คือ
1.1 ขอสถานที่ผลิตอาหาร (กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน)
1.2 ขอใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีเข้าข่ายโรงงาน)
1.3 ขอใบอนุญาตนำเข้า (กรณีเป็นผู้นำเข้า)

2. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท นอกจากมีใบอนุญาตผลิตอาหารหรือนำเข้าแล้วยังไม่สามารถจำหน่ายได้ต้องทำการขออนุญาต
"เลขอย." หรือ "เลขสารบบอาหาร" จึงจะสามารถจำหน่ายสู่ตลาดได้

1. กรณีไม่เป็่นโรงงานหรือไม่เข้าข่ายโรงงาน
ผู้ผลิตรายเล็ก
- มีคนงานน้อยกว่า 7 คน
- ใช้เครื่องจักร,อุปกรณ์ไฟฟ้า,ก๊าซหุงต้ม นำมาคำนวนเป็นแรงม้าได้น้อยกว่า 5 แรงม้า

2. กรณีเป็นโรงงานหรือเข้าข่ายโรงงาน
ผู้ผลิตรายใหญ่
- มีคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
- ใช้เครื่องจักร,อุปกรณ์ไฟฟ้า,ก๊าซหุงต้ม นำมาคำนวนเป็น 5 แรงม้าขึ้นไป

3. นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
ผู้นำเข้า
- นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
- โดยมีสถานที่เก็บอาหารที่เหมาะสม
Powered by MakeWebEasy.com